• ත්‍රිිිිවීල් බැටරි හොඳ තත්ත්වයේ ඇත
  • 31 කොමර්ෂල් ඉලෙක්ට්‍රොනිකස් 31 ජනතා පාර වත්තෙගෙදර මහරගම