• කැනඩාවෙන් ගෙන්වනලද අළුත්ම වීල් චෙයාර් කොමෝඩ් සහිතයි.
  •  කොමර්ෂල් ඉලෙක්ට්‍රොනිකස් 31 ජනතා පාර වත්තෙගෙදර මහරගම