නිවසේ සිටම අපිට සල්ලි හම්බකරන්න තිබ්බනම් කොච්චරක් හොදයිද?

ඇත්තටම ඔවු එහෙම පුලුවන් කොහොමද එහෙම කරන්නේ ?

කෙටි පනිවිඩයක් එවන්න අපගේ නියොජිතයෙක් ඔබ අමතයි !💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸